Embosing

 

ACHIZITII

 

Achizitiile realizate in cadrul proiectului sunt disponibele pe pagina S.L.I.Tc. "Bogdan Voda" Suceava


___________________________________________________________________________________________________

Achiziţie directă de produse (cod CPV: 38652120-7 - „Videoproiector”.) pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

Data publicării: 20.02.2013

Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
ANUNŢĂ ACHIZIŢIA DIRECTĂ DE PRODUSE 
 (cod CPV: 38652120-7 - „Videoproiector”.)

pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
1. Obiectul contractului: achiziţia de produse cod CPV: 38652120-7 - „Videoproiector”., pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” – ID 79238.
2. Procedura aplicată: procedura de achiziţie directă (în baza Ordinului nr. 1050/29.10.2012 privind aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul convergenţă, cu respectarea OUG 34/2006).
3. Tip contract: contract de furnizare. Contractul nu este divizat pe loturi. Produsele vor fi furnizate in conformitate cu contractul incheiat intre parti si in conformitate cu cerintele/comenzile Achiztorului.
4. Sursa de finanţare: achiziţia se realizează în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
5. Specificaţiile tehnice ale produselor sunt prezentate în documentaţia pentru ofertanţi.
6. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: începând din data de 20.02.2013, atât în format .pdf ataşat invitaţiei pe site-ul: www.osansapentruviitor.ro, cât şi pe suport de hârtie de la adresa de funcţionare a achizitorului, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită de depunere a ofertelor: 27.02.2013, ora 14 00. Orice ofertă primită după acest termen va fi returnată ofertantului, nedeschisă.
9. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactată în limba română, în conformitate cu documentaţia pentru ofertanţi. 
10. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
11. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 30 de zile de la data deschiderii acesteia. 
12. Adresa la care se depun ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
13. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: : 27.02.2013, ora 15 00, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
14. Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare: 27.02.2013, ora 1600
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.
Persoana de contact: NICHIFOR Aleodor, tel: 0744709007, fax: 0230204110, e-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
Obţinerea de informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie la telefon 0744709007, e-mail aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro şi/sau site: www.osansapentruviitor.ro. 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Anunţă achiziţia de servicii de catering ERATA

Data publicării: 23.11.2012

Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
Anunţă achiziţia de SERVICII DE CATERING pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”, prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei-studiu al pieţei - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii pentru evenimente - cod CPV 79952000-2 (rev.2) şi prestări servicii de catering - cod CPV 55520000-1 (rev.2) pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” – ID 79238.
2. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă (conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU, cu respectarea şi a cap 2, secţiunea 2 din OUG 34/2006).
3. Tip contract: contract de prestare de servicii. Contractul nu este divizat pe loturi. Serviciile vor fi prestate in condformitate cu contractul incheiat intre parti si in conformitate cu cerintele/comenzile Achiztorului.
4. Sursa de finanţare: achiziţia se realizează în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
5. Specificaţiile tehnice ale serviciilor pentru evenimente şi de catering sunt prezentate în documentaţia de atribuire.
6. Modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: începând din data de 23.11.2012, atât în format .pdf ataşat invitaţiei pe site-ul: www.osansapentruviitor.ro, cât şi pe suport de hârtie de la adresa de funcţionare a achizitorului, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2012 ora 1000.
9. Data limită de depunere a ofertelor: 03.12.2012, ora 10 00. Orice ofertă primită după acest termen va fi returnată ofertantului, nedeschisă.
10. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactată în limba română, în conformitate cu documentaţia pentru ofertanţi şi preţul va fi exprimat ferm în lei, fără TVA. 
11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
12. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
13. Adresa la care se depun ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: : 03.12.2012, ora 1600, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
15. Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare: 03.12.2012, ora 1700
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.
Persoana de contact: NICHIFOR Aleodor, tel: 0744709007, fax: 0230204110, e-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
Obţinerea de informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie la telefon 0744709007, e-mail aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro şi/sau site: www.osansapentruviitor.ro. 

ERATA
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Anunţă ACHIZIŢIA DE MATERIALE PUBLICITARE COC CPV 22462000-2 contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

Data publicării 05.10.2012
Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
Anunţă ACHIZIŢIA DE MATERIALE PUBLICITARE COC CPV 22462000-2
contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
1. Obiectul contractului: ACHIZIŢIA DE MATERIALE PUBLICITARE COC CPV 22462000-2
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 – contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.10.2012 ora 10.00.
7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
13. Data limită de depunere a ofertei: 12.10.2012 ora 10.00.
14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 12.10.2012 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.
Persoana de contact: Nichifor Aleodor
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
Telefon: 0744.709007
Fax: 0230.204110
E-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
Site: www.osansapentruviitor.ro 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Achiziţia de produse de papetărie şi accesorii de birou pentru proiectul

Data publicării: 31.08.2012
Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
Anunţă achiziţia de produse de papetărie şi accesorii de birou pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”, prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei-studiu al pieţei - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
1. Obiectul contractului: achiziţia de produse de papetărie şi accesorii de birou pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” – ID 79238.
2. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă (conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU, cu respectarea şi a cap 2, secţiunea 2 din OUG 34/2006).
3. Tip contract: contract de furnizare de produse. Contractul nu este divizat pe loturi. Produsele vor fi livrate în tranşe, pe bază de comandă scrisă emisă de achizitor, într-o perioadă de timp de 6 luni începând cu data semnării contractului de furnizare.
4. Sursa de finanţare: achiziţia se realizează în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
5. Specificaţiile tehnice ale produselor de papetărie şi accesorii de birou sunt prezentate în documentaţia pentru ofertanţi.
6. Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: începând din data de 31.08.2012, atât în format .pdf ataşat invitaţiei pe site-ul: www.osansapentruviitor.ro, cât şi pe suport de hârtie de la adresa de funcţionare a achizitorului, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2012 ora 1400.
9. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2012, ora 1000. Orice ofertă primită după acest termen va fi declarată respinsă.
10. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactată în limba română, în conformitate cu documentaţia pentru ofertanţi şi preţul va fi exprimat ferm în lei, fără TVA. 
11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
12. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
13. Adresa la care se depun ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 06.09.2012, ora 1400, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.
Persoana de contact: NICHIFOR Aleodor, tel: 0744709007, fax: 0230204140, e-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
Obţinerea de informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie la telefon 0744709007 e-mail aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro şi/sau site: www.osansapentruviitor.ro. 

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Achizitie Servicii de catering, data publicării - 31.08.2012

Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
Anunţă achiziţia de SERVICII DE CATERING pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor”, prin aplicarea procedurii de prospectare a pieţei-studiu al pieţei - contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
1. Obiectul contractului: achiziţia de servicii de catring pentru proiectul ,,O şansă pentru viitor” – ID 79238.
2. Procedura aplicată: procedura de cercetare a pieţei – studiu de piaţă (conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POSDRU, cu respectarea şi a cap 2, secţiunea 2 din OUG 34/2006).
3. Tip contract: contract de prestare de servicii. Contractul nu este divizat pe loturi. Serviciile vor fi prestate in condformitate cu contractul incheiat intre parti si in conformitate cu cerintele/comenzile Achizitorului.
4. Sursa de finanţare: achiziţia se realizează în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2, Domeniul Major de Intervenţie 2.3.
5. Specificaţiile tehnice ale serviciilor de catering sunt prezentate în documentaţia pentru ofertanţi.
6. Modul de obţinere a documentaţiei pentru ofertanţi: începând din data de 31.08.2012, atât în format .pdf ataşat invitaţiei pe site-ul: www.osansapentruviitor.ro, cât şi pe suport de hârtie de la adresa de funcţionare a achizitorului, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
7. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.
8. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.09.2012 ora 1400.
9. Data limită de depunere a ofertelor: 06.09.2012, ora 10 00. Orice ofertă primită după acest termen va fi declarată respinsă.
10. Modul de prezentare a ofertei: oferta trebuie redactată în limba română, în conformitate cu documentaţia pentru ofertanţi şi preţul va fi exprimat ferm în lei, fără TVA. 
11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de bază depusă.
12. Perioada minimă de valabilitate a ofertei: termen de 90 de zile de la data deschiderii acesteia. 
13. Adresa la care se depun ofertele: Sindicatul Liber Independent Telecomunicaţii „Bogdan Vodă” Rădăuţi - Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: : 06.09.2012, ora 14 00, str. Nicolae Bălcescu, nr.6, clădirea ROMTELECOM (camera 208), localitatea Suceava.
15. Data limită de evaluare a ofertelor şi întocmire a procesului - verbal de selectare a ofertei câştigătoare:  06.09.2012, ora 1600
Pot să participe la şedinţa de deschidere a ofertelor pe lângă membrii comisiei de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai operatorilor economici care au depus oferte.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitate în original şi copie.
Persoana de contact: NICHIFOR Aleodor, tel: 0744709007, fax: 0230204110, e-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro
Obţinerea de informaţii suplimentare legate de procedura de achiziţie la telefon 0744709007, e-mail aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro şi/sau site: www.osansapentruviitor.ro. 


DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Achiziţia de produse consumabile xerox – toner şi cilindru

Data publicării 23.02.2012
 
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
 
Anunţă achiziţia
Achiziţia de produse consumabile xerox – toner şi cilindru în cadrul proiectului „O şansă pentru viitor” - 30125120-8 – toner fotocopiator, 30125000-1 – cilindru fotocopiator
- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238
 
Invitaţie de participare
 
1. Obiectul contractului: Achiziţia de produse consumabile xerox – toner şi cilindru  - cod CPV 30125120-8 – toner fotocopiator şi 30125000-1 – cilindru fotocopiator
2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: procedura de prospectare a pieţei- studiu al pieţei conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.02.2012, ora 14.
7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
13. Data limită de depunere a ofertei: 29.02.2012, ora 10.
14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 29.02.2012, ora 14, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.
Reprezentanţii ofertanţilor trebuie să prezinte împuternicire din partea ofertantului şi cartea de identitatea în original si copie.
Persoana de contact: Nichifor Aleodor
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
Telefon: 0744.709007 
Fax: 0230.204140 
E-mail: aleodor.nichifor@osansapentruviitor.ro 
Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro
         www.osansapentruviitor.ro

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE

___________________________________________________________________________________________________

Achiziţia de produse consumabile xerox toner şi cilindru în cadrul proiectului "O şansă pentru viitor"

 

Data publicării 06.12.2011
Invitaţie de participare
SINDICATUL LIBER INDEPENDENT TELECOMUNICAŢII „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUŢI – SUCEAVA - CUI 9635031
Anunţă achiziţia 30125120-8 – toner fotocopiator, 30125000-1 – cilindru fotocopiator
- contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238

 1. Obiectul contractului:   - cod CPV 30125120-8 – toner fotocopiator şi 30125000-1 – cilindru fotocopiator
 2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică: conform instrucţiunii AMPOSDRU nr 26/31.08.2010.
 3. Sursa de finanţare a contractului de furnizare de produse care urmează să fie atribuit: Proiect cofinanţat din Fondul European Social şi Bugetul Naţional prin POSDRU 2007-2013 –  contract de finanţare POSDRU/108/2.3/G/79238 şi fonduri proprii.
 4. Oferta depusă de ofertant: oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Oferta tehnică, Oferta financiară şi Criterii de calificare, conform cerinţelor scrise în documentaţia pentru ofertanţi.
 5. Documentaţia pentru ofertanţi: informaţiiile privind achiziţia şi documentaţia pentru ofertanţi sunt disponibile în format .pdf ataşat invitaţiei.
 6. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.12.2011 ora 16.00.
 7. Limba de redactare a ofertei: limba romană.
 8. Perioada de valabilitate a ofertei: 60 de zile de la data limită a depunerii ofertelor.
 9. Preţul ofertei: va fi exprimat ferm în lei şi fără TVA.
 10. Criteriul care va fi utilizat pentru selecţia contractului de furnizare de produse: preţul cel mai scăzut.
 11. Nu se acceptă oferte alternative la cea de baza depusă.
 12. Adresa la care se depune oferta este: str. Nicolae Balcescu nr. 6, clădirea Romtelecom, camera 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.
 13. Data limită de depunere a ofertei: 13.12.2011 ora 10.00.
 14. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: 13.12.2011 ora 14.00, la sediul Sindicatului Liber Independent Telecomunicaţii ,,Bogdan Vodă” Rădăuţi – Suceava, str. Nicolae Bălcescu, nr. 6, cam 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România.

Pot să participe la şedinta de deschidere a ofertelor pe lângă comisia de evaluare şi reprezentanţii împuterniciţi ai ofertanţilor care au depus oferte pentru contractul respectiv.
 
Persoana de contact: Nichifor Aleodor
Adresa: str. Nicolae Bălcescu nr. 6, clădirea ROMTELECOM, cam. 213, loc. Suceava, jud. Suceava, ţara România. 
Telefon: 0744.709007 
Fax: 0230.204140 
E-mail: aleodor.nichifor@romtelecom.ro 
Site: www.sindicatulbogdanvoda.ro
         www.osansapentruviitor.ro

 

FORMULARE
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
ANUNT ATRIBUIRE